Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN RIJSCHOOL-ONLINE

ARTIKEL 1 DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN

1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WMR). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructuercertificaat.

1.2 Het rijexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De cursist legt het examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar (2todrive) of ouder zijn. Tevens dienst de cursist tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De cursist zorgt er voor om op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan, anders heeft de Rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen.

2.3 De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht 50% van de rijles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis, Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte,ziekenhuisopname waarbij je weet dat de je opgenomen wordt,maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

ARTIKEL 3 VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN VOLGENDE VOORWAARDEN:

3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les, overgemaakt- of contant betaald te zijn aan de “Rijschool”.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurd dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaald, dan hanteert de Rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge herinnering Wordt betaling nu ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de herinnering een factuur van de achterstand.
b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen verstreken zijn na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaald, weet dan, dat de Rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de cursist zelf moet dragen

3.5 Als je een pakket hebt afgesloten en behaalt je rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op 100% van het openstaand bedrag.

ARTIKEL 4 RIJ (HER)EXAMEN

4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling

toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraaag.

Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan

hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen.

ARTIKEL 5 BEËINDIGING VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMST

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomst te doen ontbinden als:

5.1.1 De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en/of  onjuiste

informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

5.1.2 De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan

de vooruitgang van de lessen.

5.2.3 Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt, kan de cursist zonder kosten

stoppen met de rijopleiding. De Rijschool zal het te verrekenen tegoed binnen 14 dagen

aan de cursist terugbetalen.

5.3.4 De cursist kan schriftelijk de rij-opleiding beëindigen om medische redenen waardoor

van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rij-opleiding te continueren.

De cursist dient een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen. De Rijschool zal in

dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten á € 150,00

binnen 14 dagen aan de cursist terug betalen.

5.3.5 De Rijschool is gerechtigd de rij-opleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstand-

houding tussen beiden de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt.

ARTIKEL 6 AANVULLENDE AFSPRAKEN:

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken.

Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 LESPAKKETTEN:

7.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog

niet toe is aan het praktijk examen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen

De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

Dit steeds i.o.m de Rijschool.

ARTIKEL 8 VRIJWARING:

8.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade

veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De Rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes

en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen

van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk

worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere

middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt

dat de cusist onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de

rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan

de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de

rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De Rijschool zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid

heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed

en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto

besturen. Als de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan

kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals

boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 KLACHTEN REGELING:

9.1 De cusist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een

beroep doen op bemiddeling door de Rijschool.

9.2 Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of

schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.

9.3 Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de

SRB (stichting rijschool belang)

ARTIKEL 10 ALGEMENE VOORWAARDEN:

10.1 Op deze algemeen voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.